Úplné znenie pravidiel súťaže nagril.sk – „Rád griluješ?“ platné pre SR

 1. HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540 (ďalej len „vyhlasovateľ “), vyhlasuje na území Slovenskej republiky v období od 4.7.2011 00:00:01 hod. do 8.8.2011 24:00:00 hod. vrátane (ďalej len „termín konania súťaže“), spotrebiteľskú súťaž „Rád griluješ?“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Účastníkom sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“). Účastník súťaže sa môže zúčastniť súťaže opakovane; v rámci celej súťaže nemôže vyhrať viac ako jednu výhru.
 3. Podmienkou účasti je poslanie odpovede na otázku: „Bez čoho sa na grilovačke nezaobídete?“ ( a) bez svokry, b) bez grilu, c) bez televízora ) na emailovú adresu nagril@nagril.sk
 4. Podmienky účasti pri poslaní odpovede na email adresu sú nasledovné:
  a) Súťažiaci musí pravdivo odpovedať na otázku a doplniť osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktnú e-mailovú adresu /ak je iná, než tá, z ktorej posiela odpoveď/ a telefónne číslo
  b) V prípade výhry bude účastník súťaže informovaný o svojej výhre e-mailom, následne zašle kontaktnú adresu pre doručenie výhry usporiadateľovi súťaže.
  c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých prijatých emailových odpovedí.
 5. Žrebovanie z odpovedí bude prebiehať týždenne počas trvania súťaže formou náhodného výberu 3 účastníkov súťaže, počas piatich týždňov, vždy v nasledujúci pondelok po skončení kalendárneho týždňa. Po ukončení konania súťaže bude celkovo pätnásť výhercov zo Slovenskej republiky.
  Výhercovia cien budú v priebehu nasledujúceho týždňa po žrebovaní informovaní o svojej výhre prostredníctvom informačného e-mailu, ktorý bude odoslaný na e-mailovú adresu, ktorú účastník súťaže uvedie v rámci emailu, alebo emailovú adresu, z ktorej bude email poslaný. Po skončení súťaže, dňa 9.8. 2011 budú náhodne vyžrebovaní traja facebook fanúšikovia web stránky www.nagril.sk, pre ktorých je pripravená cena útechy „Zlaté kurča“
 6. V súťaži sa hrá o nasledujúce výhry:
  - 15 × grilovací set
  - 3 x „Zlaté kurča“ (Výberové kura, chované na špeciálnom výberovom krmive, vhodné do polievky, na gril, aj na pečenie. Súčasťou výhry je aj mix grilovacích produktov značky HYZA)
  Výhercovia dostanú e-mail s informáciou o výhre. Jeden súťažiaci môže v rámci celej súťaže vyhrať iba jednu výhru.
 7. Výhry budú výhercom zaslané Slovenskou poštou, alebo zástupcom spoločnosti a to najneskôr do 1 mesiaca po skončení súťaže na adresu, ktorú výherca zašle emailom organizátorovi súťaže.
 8. Účastník súťaže vyplnením a odoslaním registračného formulára vyjadruje súhlas s pravidlami a s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 9. Účastník súťaže vyplnením a zapojením sa do súťaže udeľuje svoj bezplatný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČ0: 31 562 540, ako usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry či na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielaní obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 610/2003 Z. z., a to na obdobie do odvolania súhlasu. Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, rovnako ako v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s osobnými údajmi v informačných systémoch. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 10, 20 zák. č. 428/2002 Z. z., že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať na adrese správcu, a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne.
 10. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci marketingového oddelenia usporiadateľa súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v súťaži, výhra nebude odovzdaná. Účastník bude zo súťaže vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konaniu, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel. Usporiadateľ ani organizátor nenesú v súvislosti so súťažou žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie platných právnych predpisov.
 11. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytovať výhry iba do vyčerpania v pravidlách uvedených výhier. Účastníci súťaže nemajú po vyčerpaní uvedených výhier nárok na výhru.
 12. Úplné a presné pravidla súťaže sú dostupné na www.nagril.sk ako aj u usporiadateľa súťaže
 13. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj zásahu do pravidiel súťaže a právo kedykoľvek súťaž ukončiť bez náhrady, a to po celý čas trvania súťaže.
 14. Organizátorom súťaže je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540

V Topoľčanoch 21.6.2011

 

HYZA Penam